ADMINISTRATOR DANYCH:  Administratorem danych osobowych jest Studio Morze Jogi Szymon Kobylec, ul. Bohaterów Monte Cassino 25 / 15, 16, 17, 81-759 Sopot NIP 5851496802.

– Źródło danych osobowych: przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymaliśmy w związku z zapisem na zajęcia (e-mailem, telefonicznie, osobiście, na platformie facebook, instagram, przez aplikację Fitssey, w formularzu wejść FitProfit, Medicover Sport, Multisport) i zawarciem umowy dotyczącej uczestnictwa w zajęciach w Studio Morze Jogi.

– Podstawy przetwarzania danych osobowych:

– art. 6 ust. 1 lit.b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust. 1 lit.c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych – na podstawie przepisów podatkowych

– art. 6 ust. 1 lit.a RODO: w przypadku niektórych danych przetwarzanie następuje w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą (e-mail, zapisy do newslettera, kierowanie pytań przez stronę internetową)

– art. 6 ust. 1 lit.f RODO: w przypadku niektórych danych przetwarzanie następuje ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora (np. prowadzenie statystyk w celu opracowywania oferty szkoły)

  1. Dane, które należy podać przy zapisach na zajęcia i przy zawieraniu umowy dotyczącej zajęć w Studiu Morze Jogi to imię i nazwisko, e-mail, telefon do kontaktu, w przypadku potrzeby wystawienia faktury – konieczne jest podanie adresu oraz NIP a także pełnej nazwy działalności .W niektórych wypadkach możemy żądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestniczenia

    w zajęciach, w którym może się znajdować adres i PESEL. W przypadku uiszczania płatności przelewem otrzymujemy również informację o numerze Państwa rachunku bankowego oraz o adresie

  2. Mają Państwo prawo do:  dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia w każdej chwili. Nie udostępniamy danych żadnym podmiotom w celach marketingowych, handlowych, statystycznych. 

  3. Twoje dane osobowe, będą przekazywane tylko podmiotom, które na podstawie wiążącej nas umowy, są uprawnione do dostępu do danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich celu. Odbiorcami Twoich danych są: firmy dostarczające i serwisujące systemy rejestracji uczestników zajęć. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  4. W przypadku zapisów na zajęcia i zawierania umowy: przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych

    i przez okres, w którym możliwe byłoby dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy. 

  5.   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę  przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  6. Osobom korzystającym z serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania danych osobowych. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: morzejogi@gmail.com.